Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

Algemene contractvoorwaarden van We sHair Academy van toepassing op alle opleidingen en workshops.

Alle kappersopleidingen en workshops die georganiseerd worden door We sHair Academy, zijn professionele beroepsopleidingen kapper, onderdelen en technieken van het kappersvak en zijn bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen die zich het beroep van kapper eigen willen maken via permanente vorming, zich professioneel willen bijscholen of zich willen herscholen.
Deze door We sHair Academy aangeboden opleidingen en workshops bereiden voor op een beroep in dienstverband of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandig ondernemer.

2. INSCHRIJVEN

2.1 Wie zich inschrijft voor een professionele opleiding of workshop aan de We sHair Academy wordt in de algemene voorwaarden een student genoemd. De student verklaart op het moment van inschrijving meerderjarig te zijn. Indien de student nog niet meerderjarig is, dient deze de toestemming te hebben van diens ouder(s) of voogd dewelke de We sHair Academy wordt overhandigd. Binnen de lessen van de We sHair Academy is de algemene instructie-, bestuur- en omgangstaal Nederlands. M.a.w. de lessen, de documenten, de schriftelijke en mondelinge communicatie gebeuren in het Nederlands. Wie anderstalig is weet dat het noodzakelijk en verplicht is om minimaal richtgraad 2.3 NT2 te hebben doorlopen om (online) in te inschrijven. Er zijn uitzonderingen maar die worden geval per geval bekeken en goedgekeurd.

2.2 De studenten kunnen zich online inschrijven via de website www.weshaircadademy.be. Door de aanvraag tot inschrijving online te versturen verklaart de student deze algemene voorwaarden en het privacybeleid te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk akkoord te gaan en te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen  en workshops die door de We sHair Academy worden georganiseerd. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst, inbegrepen zijn accountgegevens, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Elke niet geoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn met onmiddellijk afsluiten van het account als gevolg. Enkel hij/zij die is ingeschreven voor een (online) opleiding of workshop wordt toegelaten tot de leslocatie en de lessen. De leslocatie is dus tijdens de lesuren niet toegankelijk voor derden, tenzij de student werd gevraagd om een model mee te nemen.

2.3 Een inschrijving voor een (online) opleiding, cursus of workshop is definitief nadat de betaling van het cursusgeld online werd doorgevoerd of door directe bankoverschrijving van het vastgelegde voorschot bij afbetalingsovereenkomst of na overschrijving van het bedrag, gelijk aan de BTW bij gebruik van de KMO. De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt wie als eerste recht heeft op een plaats en deelname en niet de volgorde van het versturen van de online inschrijvingsformulieren. De student heeft een bedenktijd van 14 dagen na zijn definitieve inschrijving. Binnen deze periode zal op vraag van de student het inschrijvingsgeld of voorschot integraal teruggestort worden.

2.4 Door de overheid wordt er geen educatief verlof toegestaan voor opleidingen die behoren tot de schoonheidszorgen, waaronder ook het kappersvak valt. Door deze maatregel heeft de We sHair Academy geen recht tot het verstrekken van het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid. Een volledige lijst van uitgesloten opleidingen kan geraadpleegd worden op https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/wie-heeft-recht-op-vlaams-opleidingsverlof.

3. HET HERROEPINGSRECHT VOOR OVEREENKOMST AFSTAND

Boek VI WER – art. VI.47 en volgende WER

Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden ?

De consument moet de onderneming informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek.

Wanneer begint de herroepingstermijn te lopen ?

De herroepingstermijn begint te lopen, voor diensten, te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst;

Hoe moet de consument herroepen ?

De consument informeert de onderneming van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:

 • het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan de onderneming;
 • een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, sms, post, enz.);
 • door het invullen en toezenden van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de onderneming, als de onderneming – die daartoe de mogelijkheid heeft – daarin heeft voorzien. Een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager moet onverwijld aan de consument worden meegedeeld.

De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post.

Is een herroeping mogelijk als de uitvoering van de overeenkomst aanvat tijdens de herroepingstermijn ?

Ja, het betreft:

 • dienstenovereenkomsten tijdens de herroepingstermijn aan de onderneming werd gedaan;
 • dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, die niet voor verkoop gereed zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, van stadsverwarming waarvoor een uitdrukkelijk verzoek tot uitvoering van de dienst tijdens de herroepingstermijn aan de onderneming werd gedaan.

De consument moet evenwel aan de onderneming een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de onderneming of de onderneming ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

Het bedrag wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst of op basis van de marktwaarde van het geleverde als de totale prijs excessief is.

Daarentegen is geen enkele kost verschuldigd:

 • voor de uitvoering van diensten of voor de levering van water, gas, elektriciteit, die niet voor verkoop gereed zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid of van stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn, als:
  • de onderneming voor de sluiting van de overeenkomst de informatie betreffende het herroepingsrecht niet heeft verstrekt;
  • de consument niet uitdrukkelijk verzocht heeft de uitvoering te beginnen tijdens de herroepingstermijn.

Welke zijn de gevolgen van het uitoefenen van het herroepingsrecht ?

Door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst op afstand en aan elke aanvullende overeenkomst (kredietovereenkomst) zonder kosten, behalve deze die voorzien zijn in boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.51 WER).

Welke zijn de kosten ten laste van de consument ?

 • de kosten betaald door de consument ten gevolge van zijn uitdrukkelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkopere standaardlevering aangeboden door de onderneming;
 • de kosten voor het terugzenden van de goederen, als de onderneming de consument niet heeft geïnformeerd over het feit dat deze ten laste van de consument zijn;
 • de kosten verschuldigd aan de onderneming voor de geleverde dienst tot op het moment dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, nadat gevraagd werd de uitvoering van de dienstenovereenkomst te beginnen voor het einde van de herroepingstermijn.

Welke zijn de modaliteiten voor het terugzenden van de goederen ?

Als de onderneming niet aanbiedt zelf de goederen af te halen:

 • de consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de onderneming zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld;
 • de consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen tenzij wanneer
  • de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen;
  • de onderneming de consument niet geïnformeerd heeft over het feit dat hij deze kosten moet dragen.

Welke zijn de modaliteiten voor terugbetaling ?

De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.

Opgelet ! De onderneming is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen.

De onderneming moet de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt.

Opgelet ! Voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wanneer de onderneming niet aanbiedt zelf de goederen af te halen, kan gewacht worden met terugbetaling :

 • hetzij totdat de onderneming alle goederen heeft teruggekregen;
 • hetzij totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

De terugbetaling moet dan ook worden gedaan van zodra mogelijk, dan wel maximaal binnen enkele dagen die volgen op de eerste van deze feite.

Wat is de aansprakelijkheid van de consument in geval van waardevermindering van de goederen ?

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen. Als de onderneming heeft nagelaten de consument te informeren over zijn herroepingsrecht voor de sluiting van de overeenkomst, dan is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen.

Welke zijn de situaties waarin de consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen?

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen:

 • na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming (bv. als u onmiddellijk toegang wenst tot een database om de gevraagde informatie te consulteren, zonder het einde van de herroepingstermijn af te wachten) en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming of de onderneming;
 • de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 • het online downloaden van digitale inhoud begonnen werd met zijn uitdrukkelijke instemming en hij erkend heeft aldus zijn herroepingsrecht te verliezen;
 • de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur (bijvoorbeeld: DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de consument de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen.

Het hierboven omschreven herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten en niet op professionele klanten.

4. CERTIFICATIE

4.1 De groepslessen, het aantal is afhankelijk van de gekozen opleiding of cursus, zijn heel praktijkgericht. Dit impliceert dat de student van groepslessen zich thuis theoretisch zal dienen voor te bereiden voorafgaand aan elke les. De organisatie van de opleiding, workshop of activiteit omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De We sHair Academy kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet slagen van een student. In geval van niet slagen, kan de student geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld.

4.2 Certificaat van bekwaamheid;
Een student ontvangt aan het einde van de opleiding een Certificaat van bekwaamheid indien de student elke les aanwezig was en na goedkeuring van de docent. Een afwezigheid kan altijd ingehaald worden in een privé les (Zie 4.3).

4.3 Inhaalles;
Een tekort, al dan niet ontstaan door afwezigheid, kan worden weggewerkt door het volgen van een inhaalles. Het tarief van een inhaalles door gewettigde afwezigheid bedraagt €165(btw incl.) per les. Indien het tekort er gekomen is door een ongewettigde afwezigheid, betaalt de student €250,0 (btw incl.) per les. Dit omvat de vergoeding voor de privéles, vergoeding aan docent en locatiekosten. Als de student er voor kiest om de tekorten niet op te halen en dus geen inhaalles te volgen ontvangt hij geen certificaat van de gevolgde opleiding.

4.4 Uitgesteld;
Wanneer na het beëindigen van de opleiding of cursus waaraan de student deelnam, om gelijk welke reden, het inschrijvingsgeld nog niet volledig is volstort of niet alle materialen werden betaald, zal er geen certificatie plaatsvinden tot alle openstaande facturen zijn betaald.

4.5 De allround opleiding is een globaal pakket dat drie onderdelen omvat en waarbij per onderdeel certificatie zal plaatsvinden als aan alle hierbovenstaande voorwaarden is voldaan. Na afloop van de opleiding ontvangt men het overkoepelend certificaat van allround dame kapper.

5. ANNULEREN – STOPZETTING – OVERMACHT

5.1 Het annuleringsbeleid doet geen afbreuk aan het wettelijk herroepingsrecht.

5.2 Bij annulering of uitstelling tot 4 weken voor aanvang van de opleiding of cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven, worden administratieve kosten aangerekend ten belope van 50% van het inschrijvingsgeld. Bij annulering of uitstelling korter dan 4 weken voor aanvang van de opleiding of cursus waarvoor werd ingeschreven, zal 75 % van de totale kosten in rekening worden gebracht als administratieve kost en schadevergoeding. Het bedrag moet voldaan zijn binnen 7 dagen na annulering. Bij annulering of uitstelling korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding of cursus waarvoor werd ingeschreven, wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend of ingehouden. De vraag om te annuleren of uitstellen dient te gebeuren via e-mail aan info@wsha.be of door een aangetekend schrijven aan de We sHair Academy, Karreveld 4, 2830 Willebroek. Bij een afbetalingsovereenkomst is het percentage nog te betalen inschrijvingsgeld meteen te betalen.

Indien vóór aanvang van de opleiding, cursus of workshop of andere activiteit geen e-mail of aangetekende brief van annulering of uitstellen is ontvangen, is de student het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Zonder afbreuk te doen aan het wettelijk herroepingsrecht.

5.3 Een student die gebruik maakt van de KMO-portefeuille heeft bij inschrijving enkel het btw-bedrag aan de We sShair Academy betaald. Indien hij niet tijdig zijn dossier afwerkt of annuleert om eender welke (medische) reden, zal de We sHair Academy het btw-bedrag inhouden als administratieve verwerkingskosten en dient ook het nog te betalen percentage inschrijvingsgeld min het btw-bedrag door de student meteen betaald te worden als schadevergoeding voor de plaats die voor hem werd gereserveerd.

5.4 Een student die aan de opleiding of cursus waarvoor hij heeft ingeschreven is begonnen en, om welke (medische) reden ook, vervroegd wil stoppen heeft geen recht op terugbetaling. Als het inschrijvingsgeld op het ogenblik van annuleren of stopzetting nog niet volledig zou betaald zijn, dient het resterende bedrag integraal te worden betaald. Uitzondering op stopzetting is een student die niet tevreden is en gebruik wil maken van de tevredenheidsgarantie onder de voorwaarden zoals beschreven. 

5.5 Een student die tot 1week voor aanvang van de opleiding of cursus niet kan deelnemen door bewezen overmacht kan éénmalig een verzoek indienen voor een nieuwe startdatum van de opleiding, te kiezen binnen het jaar.  Dit kan slechts één keer worden toegepast. De student richt zijn aanvraag samen met het bewijs van overmacht aan info@wsha.be of door een aangetekend schrijven aan de We sHair Academy, Hoek 120 (1ste verdiep), 2850 Boom.  Zonder afbreuk te doen aan het wettelijk herroepingsrecht.

5.6 Een student die aan de begonnen opleiding of cursus niet verder kan deelnemen door bewezen overmacht kan vragen om deel te nemen bij een volgende startdatum (dit onder voorbehoud van vrije plaatsen). Bij volledig hernemen betaalt de student 50% van het standaard inschrijvingsgeld, zonder enige korting. Dit kan slechts één keer worden toegepast. De student richt zijn aanvraag samen met het bewijs van overmacht aan info@wsha.be of door een aangetekend schrijven aan de We sHair Academy Kappersonderwijs, Hoek 120 (1ste verdiep), 2850 Boom.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en kunnen periodiek gewijzigd worden. Wanneer de student zich inschrijft, gelden de prijzen zoals op dat moment vermeld op de website en in de bevestigingsmail. We sHair Academy biedt verschillende manieren om tijdens het inschrijvingsproces op een veilige wijze het onmiddellijk te betalen inschrijvingsgeld elektronisch te betalen (zie ons privacybeleid).

6.2 De betaling van het inschrijvingsgeld voor opleidingen kan in termijnen gebeuren volgens het betaalschema van de desbetreffende opleiding en onder volgende voorwaarden; de student kiest voor een betaalplan in termijnen. Hij volgt de betalingsinstructies en betaalt de eerste termijn. De andere termijnen moeten voldaan worden volgens het betalingsplan. Nadat de We sHair Academy de eerste schijf heeft ontvangen, zal de student via e-mail de afbetalingsovereenkomst ontvangen waarin alle afbetalingsvoorwaarden en wettelijke bepalingen zijn vastgelegd. De student dient de afbetalingsovereenkomst te ondertekenen en samen met een kopie van zijn identiteitskaart terug te sturen. De We sHair Academy zal met de verkregen persoonsgegevens veilig en volgens de van toepassing zijnde wetgeving rond de privacybescherming omgaan. (zie ons privacybeleid). Bij laattijdige betaling van de afbetalingsschijven zal de student niet tot de (volgende) lessen van zijn opleiding worden toegelaten tot het volledige inschrijvingsgeld is betaald. De verantwoordelijkheid ligt bij de student voor wat betreft het missen van lessen en de gevolgen. Bij niet betaling van het resterend inschrijvingsgeld aan de We sHair Academy, is de student van rechtswege en dus zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het nog openstaande saldo met een minimum van 50 euro. Bovendien is de student ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 percent per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag. Betalen in schijven is niet mogelijk bij gebruik van de KMO-portefeuille.

6.3 Bij gebruik van de KMO-portefeuille wordt het btw-bedrag door de student onmiddellijk en door directe bankoverschrijving aan de We sHair Academy overgeschreven. Meteen daaropvolgend zal de deelnemer/ werkgever zijn KMO-dossier opstarten en zijn bijdrage (70% van het netto inschrijvingsgeld) in de KMO-portefeuille storten. Wanneer zowel de deelnemer/werkgever als de Vlaamse overheid hun bijdrage hebben gestort, geeft de deelnemer/werkgever in zijn KMO-dossier onmiddellijk de opdracht tot betalen door. Om als student tot de lessen te worden toegelaten dient het KMO-dossier drie dagen voor de startdatum van de opleiding/cursus volledig te zijn afgerond. Wanneer dit niet het geval is, zal de student niet kunnen starten tenzij hij zelf het resterend bedrag betaalt. Wanneer de student om gelijk welke reden beslist om de betaling niet via KMO-portefeuille te laten verlopen, betaalt hij zelf het resterend bedrag voor de startdatum. In geval de student het btw-bedrag reeds heeft betaald en zijn inschrijving wenst te annuleren, gelden alle voorwaarden vermeld onder art.5.1 en 5.2. Bij niet betaling van het resterend inschrijvingsgeld aan We sHair Academy, is de student van rechtswege en dus zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het nog openstaande saldo met een minimum van 50 euro. Bovendien is de student ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 percent per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag.

7. DE LESSEN – HET LESMATERIAAL

7.1 De We sHair Academy behoudt zich het recht een opleiding (of onderdeel ervan) of ook een cursus te annuleren of uit te stellen, indien het minimum aantal cursisten niet is bereikt. Wanneer een docent om dwingende reden een les niet zal kunnen verzorgen, zal de les verschuiven naar de eerstvolgende voorziene lesdatum of wordt de les ingehaald op een datum in samenspraak met de hele klasgroep. De student zal telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht van lesuitval.

7.2 Bij inschrijving van een opleiding, cursus of workshop is men automatisch gebonden om via de We sHair Academy het bijhorende vast materialenpakket aan te kopen en dit om praktische reden. Voor de aanvullende benodigdheden is de student vrij om dit elders of via de We sHair Academy aan te kopen. De factuur van het vast materialenpakket en aanvullende benodigdheden dient binnen 7 dagen na ontvangst betaald te zijn en voor de start van de opleiding, cursus of workshop. Bij niet- of laattijdige betaling zal de student de materialen niet in ontvangst mogen nemen tot de betaling voldaan is. Bijgevolg kan het gebeuren dat bepaalde opdrachten van de eerste les niet kunnen uitgevoerd worden waarvan de verantwoordelijkheid en de te dragen gevolgen bij de student liggen. Indien de betaling niet kan aangetoond worden voor aanvang van de tweede les, wordt hem de toegang en deelname aan de lessen ontzegd.

7.3 Het lesmateriaal zoals syllabi, oefeningen, instructieboekjes e.a., verkregen in de opleiding, cursus of workshop en waarvoor het lesgeld is betaald, mag na afloop behouden blijven voor persoonlijke studie.

8. AUTEURSRECHT

8.1 Het is ten strengste verboden om iets van het verkregen lesmateriaal te verkopen of af te staan aan derden. Het auteursrecht (copyright) en het intellectueel eigendomsrecht van het studie-en lesmateriaal (zoals cursussen en didactisch materiaal) berusten bij de We sHair Academy en/of bij de docenten en zijn wettelijk en auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden om stukken uit of volledige syllabi en ander lesmateriaal te kopiëren naar andere websites of om deze af te printen en te verspreiden aan derden. Het is ten strengste verboden om stukken of volledige syllabi of ander lesmateriaal te gebruiken in eigen cursussen, boeken of andere publicaties. Niets van deze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de We sHair Academy.
Bij vaststelling van inbreuken hierop worden gerechtelijke stappen ondernomen.

8.2 Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan de We sHair Academy niet aansprakelijkheid gesteld worden voor welke (lichamelijke) schade dan ook die zou rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit enige fout die in de syllabi van een opleiding of cursus zou kunnen voorkomen. Alle informatie in de syllabi is louter informatief naar de praktijklessen toe waarbij gekozen is voor een of meer van de vele werkmethodes.

9. KLACHTEN

9.1 Het is bij wet verboden om audio en/of visueel materiaal of smaadschrift te verspreiden via internet, e-mail, GSM,… , en zo de naam en waardigheid van medestudenten, medewerkers van de We sHair Academy of de We sHair Academy zelf aan te tasten. Naargelang de aard of de zwaarte van de aantasting, zal de We sHair Academy de student gerechtelijk laten vervolgen voor beledigingen, smaad of laster waarbij alle kosten die dit met zich meebrengt en de daarop volgende schadevergoeding ten laste van de student zullen vallen.

9.2 Bij een klacht dient de student contact op te nemen met het secretariaat via e-mail aan info@wsha.be of door een aangetekend schrijven aan de We sHair Academy, Hoek 120 (1ste verdiep), 2850 Boom. De student kan alleen gebruik maken van de tevredenheidsgarantie onder de voorwaarden zoals beschreven.

10. PRIVACY

10.1 We sHair Academy hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de student. De gegevens van een potentiële student of effectieve student worden daarom door de We sHair Academy op een veilige manier verwerkt en voldoen aan de heersende wetgeving met betrekking tot de privacy. Meer info over het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens vind je hier in ons privacybeleid.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Alle prijzen, toelichtingen en voorwaarden die worden genoemd op folders zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen. We sHair Academy behoudt zich te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in de programmering of inhoud als de omstandigheden dit rechtvaardigen. Ook als de We sHair Academy een opleiding, een cursus of workshop niet kan uitvoeren door overmacht, heeft de We sHair Academy het recht deze kosteloos te annuleren of uit te stellen. Op geen enkele wijze kan de We sHair Academy aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van annulering of uitstellen, of wijzigingen die in het lessenplan of in de inhoud van een opleiding of cursus zijn aangebracht indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

11.2 Tijdens alle opleidingen enworkshops georganiseerd door de We sHair Academy, zowel direct als indirect, is de student hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, leslokalen, kapsalons waar het onderwijs doorgaat, alsook aan personen, ook indien er geen sprake is van opzet.

11.3 De student verklaart zich door inschrijving ook akkoord met de disclaimer van de website www.weshairacademy.be. Deze zijn onderaan de website terug te vinden alsook deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

11.4 De We sHair Academy  is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de door de instelling, direct of indirect, uitgaande opleidingen, cursussen en workshops en/of andere activiteiten alsook verzendingen. We sHair Academy is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, met inbegrip van elke vorm van lichamelijke schade, die veroorzaakt is door en tijdens of verband houdt met, een deelname aan een opleiding, cursus of workshop of met de organisatie of inhoud van de cursus op zich, behoudens opzet en grove schuld.

11.5 Indien de We sHair Academy op enig moment toch aansprakelijk zou zijn voor enige fout, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het aangerekende factuurbedrag voor de betreffende opleiding, cursus of workshop.

11.6 Last but not least… een foutje kan iedereen overkomen, geraak je hierbij gekwetst, dan draagt de We sHair Academy een deel van de medische kosten.

12. CONTACT

E-mailadres: info@wsha.be

Link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

13. SLOTWOORD

De nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. Deze overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Indien er bij geschillen geen minnelijke oplossing tussen Partijen kan worden bereikt, zullen deze worden beslecht voor de rechtbank van Antwerpen.

Wij danken je voor het door u gestelde vertrouwen in de We sHair Academy en wensen je alvast veel succes en plezier met de opleiding of workshop.